Error
  • XML Parsing Error at 2:32. Error 76: Mismatched tag

Tin Công Đoàn SESCO

TẬP ĐOÀN CNTT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ

ĐÓNG TÀU MIỀN NAM

--------------------

Số: 08/2013/TB-SESCO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 7 năm 2013

THÔNG BÁO

( V/v: Ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”) 

                             Kính gửi :   TOÀN THỂ CÁC CBCNV CÔNG TY

Căn cứ theo công văn số 163/CĐCNT ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Công đoàn CNTT Việt Nam về việc kêu gọi ủng hộ đối với chương trình:”Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”;

Căn cứ vào tờ trình số 01/TT-CĐ-SESSCO ngày 27/6/2013 của Công Đoàn Công ty TNHH MTV Thiết kế đóng tàu miền Nam;

Được sự đồng ý của Ban giám đốc Công ty.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Thiết kế đóng tàu Miền nam xin được thông báo tới toàn thể CB CNV trong công ty như sau:

  • Công ty sẽ trích 75% của 01 ngày lương cơ bản của toàn bộ CBCNV để ủng hộ chương trình
  • Số tiền này sẽ được trích trực tiếp vào lương tháng 6 của toàn bộ CBCNV và được ủng hộ trực tiếp tại quỹ Tấm lòng vàng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Danh sách đính kèm).
  • Thông báo này được niêm yết công khai tại bảng tin của SESCO.

 Thay mặt Công đoàn Công ty TNHH MTV Thiết kế đóng tàu miền Nam xin được cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của toàn bộ CBCNV SESCO.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- BLĐ công ty;

- Các phòng, ban;

- ĐTN;

- Lưu: CĐ.

 

T/M BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH (đã ký)

 

 

 

                             Nguyễn Toàn Thắng